Privacyverklaring

De woongemeenschap De Zilvermeeuw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Woongemeenschap De Zilvermeeuw

Adres: Ans Rosendahlstraat 22, 1991 PG Velserbroek

Gerard van Broekhuijsen is de Functionaris Gegevensbescherming van de vereniging.

Hij is te bereiken via deze mail-link.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De woongemeenschap De Zilvermeeuw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor(letters)- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

De woongemeenschap De Zilvermeeuw verwerkt in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of informatievoorziening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deze mail-link, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De woongemeenschap De Zilvermeeuw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De woongemeenschap De Zilvermeeuw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

De woongemeenschap De Zilvermeeuw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van de vereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De woongemeenschap De Zilvermeeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor(letters)- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment

Delen van persoonsgegevens met derden

De woongemeenschap De Zilvermeeuw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De woongemeenschap De Zilvermeeuw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De woongemeenschap De Zilvermeeuw en bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar deze mail-link.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De woongemeenschap De Zilvermeeuw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Afmelding e-mail berichtgeving.

De woongemeenschap De Zilvermeeuw gebruikt uw naam en e-mailadres om u e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijke door het sturen van een mail naar deze mail-link. Telefonisch afmelden hiervoor kan ook. Wij zorgen dan dat u deze mailingen niet meer ontvangt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De woongemeenschap De Zilvermeeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via deze mail-link